Particulate Matter Stockholm Subway

Forskningsprojekt om luftkvalité i Stockholms tunnelbana. Vi har undersökt 20 stationer längs den gröna linjen och mätt partikelhalter av PM2.5 och PM0.1. Vi behöver använda öppen data för att samla statistik kring tågfrekvens, stationer etc. för att försöka dra slutsatser kring resultaten.
Prenumerera på kollektivtrafik