Bakgrund

Samtrafiken i Sverige AB (“Samtrafiken”) tillhandahåller på webbplatsen trafiklab.se (“Trafiklab”) APIer som ger dig tillgång till kollektivtrafikdata (“APIer”). Detta avtal avser användandet av Trafiklab. Licensvillkor och tekniska begränsningar finns beskrivet för respektive API. Detta Avtal utgör den fullständiga regleringen av alla frågor rörande din rätt att använda Trafiklab. Genom att godkänna detta Avtal intygar du att du har läst, förstått och undertecknar de villkor som anges häri, och de dokument till vilka Avtalet hänvisar.

Immateriella rättigheter

Genom att ansluta dig till Trafiklab ger du Samtrafiken en icke exklusiv, icke överlåtbar och icke upplåtbar licens att hänvisa till din firma och de eventuella produkter och tjänster som använder data från Trafiklab eller data från APIerna (inklusive eventuella varumärken som du innehar för sådana produkter eller tjänster), i syfte att informera om att du använder dig av dessa. Samtrafikens rätt att använda din firma och varumärken är begränsad till källhänvisningar som sker i detta syfte.

Personuppgiftsbehandling

I samband med att du väljer att ansluta dig till API:et kan du behöva registrera vissa personuppgifter hänförliga till dig. Dessa personuppgifter är du även ansvarig för att hålla uppdaterade. Samtrafiken, i egenskap av personuppgiftsansvarig för Trafiklab, arbetar i enlighet med rådande personuppgiftslagstiftning. Genom att registrera dina personuppgifter godkänner du till att Samtrafiken behandlar dina personuppgifter i syfte att:

  • Administrera, övervaka,möjliggöra din användning av Trafiklab och APIerna
  • Använda personuppgifterna i rekryteringssyfte
  • Använda personuppgifterna i forskningssyfte
  • Analysverktyg används för att samla in information om användningen av webbplatsen

Utöver punkterna ovan kommer personuppgifter kommer att delas med vårt diskussionsforum Kundo samt användas i Trafiklabs testmiljön

Vänligen kontakta info@samtrafiken.se för frågor kring personuppgiftshantering.

Tekniska krav och begränsningar

Du får bara ansluta till Trafiklab och APIerna på det sätt som följer av våra instruktioner och har inte rätt att på teknisk väg bereda dig obehörig tillgång till, störa eller avaktivera APIerna. Det här innebär, men är inte begränsat till, att du åtar dig att inte sprida virus, maskar, trojaner eller annan skadlig kod i APIerna eller på Trafiklab.

Övriga krav på din användning

Du ska ha fyllt 18 år för att ha rätt att ingå detta Avtal, och för att få tillgång till APIerna.
Du har inte rätt att använda Trafiklab, APIerna eller API-innehållet för produkter eller tjänster som bryter mot, eller som uppmanar till brott mot, tillämpliga lagar och förordningar.
Om du har några frågor om innebörden av de begränsningar som framgår av denna punkt eller vill använda API:et eller API-innehållet på något annat sätt än vad som framgår häri kan du kontakta oss på info@trafiklab.se. Du har dock inte rätt att påbörja sådan annan användning förrän du har fått vårt skriftliga godkännande.

Ansvar

Du är medveten om och accepterar att Samtrafiken inte lämnar några utfästelser eller garantier avseende Trafiklabs, APIerna eller API-innehållets kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller prestanda.

Oavsett vad som framgår av den tekniska dokumentationen eller eventuella beskrivningar av API:ets funktion i samband med att API:et tillhandahålls kan du således inte förvänta dig att API:et kommer att vara fritt från fel, fritt från säkerhetsproblem, uppdaterat eller en lämplig datakälla för de produkter eller tjänster du avser att använda det i.

Du är medveten om och accepterar att du använder API:et på egen risk, och att Samtrafiken inte ansvarar för eventuella indirekta skador som uppstår för dig på grund av att du har använt, respektive inte har kunnat använda, Trafiklab, API:et eller API-innehållet.

Med indirekta skador avses i detta Avtal exempelvis utebliven vinst, utebliven användning av dina produkter eller tjänster, ersättning för användning av en ersättande tjänst, förlust av data, kostnader för felsökning, goodwillskador och skador på grund av virus och andra säkerhetsrelaterade problem. 

Du åtar dig att hålla Samtrafiken, våra samarbetspartners och anställda skadeslösa för eventuella krav från tredje parter med anledning av din användning av Trafiklab, API:et eller API-innehållet i strid med detta Avtal.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra Trafiklab, APIer, APIers innehåll och detta Avtal vid behov. Vi kommer att informera om större förändringar på Trafiklab.se
Ändringar i detta Avtal dokumenteras genom att vi ger ut en ny version av villkoren. Varje ny version av villkoren kommer att förses med ett nytt versionsnummer.
Genom att fortsätta att använda Trafiklab eller APIerna efter att en förändring har genomförts intygar du att du godkänner förändringen. Om du inte vill acceptera en förändring har du inte längre rätt att använda Trafiklab och APIerna och måste avbryta din anslutning till API:et i enlighet med punkten ”Avtalstid och Uppsägning” nedan.

Avtalstid och uppsägning

Detta Avtal träder i kraft då du godkänner Avtalet och är giltigt så länge Samtrafiken tillhandahåller Trafiklab, såvida det inte sägs upp i förtid i enlighet med denna punkt ”Avtalstid och Uppsägning”.
Samtrafiken förbehåller sig rätten att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande och att stänga av din anslutning till Trafiklab och APIerna om du använder Trafiklab, APIerna eller API-innehållet i strid med vad som anges häri. Vi förbehåller oss också rätten att, efter egen skälig bedömning och efter föregående meddelande till dig via den kontaktkanaler tillgängliga på ditt Trafiklabkonto, permanent eller tillfälligt sluta att tillhandahålla hela eller delar av Trafiklab, APIerna eller API-innehållet.
Du har rätt att när som helst, utan särskilt skäl och utan kostnad säga upp detta Avtal genom att kontakta Trafiklab.
Om din rätt att använda Trafiklab eller APIerna upphör är du skyldig att med omedelbar verkan avsluta och radera din anslutning till Trafiklab och APIerna.

Övrigt

Detta Avtal utgör den fullständiga regleringen av alla frågor rörande din rätt att använda Trafiklab. Ändringar i eller tillägg till detta Avtal utöver nya versioner enligt punkten ”Förändringar” ovan ska, för att äga giltighet, ske genom skriftlig bekräftelse från Samtrafiken.

Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till en tredje part. Samtrafiken förbehåller sig rätten att, efter särskilt meddelande till dig, överlåta Avtalet till företag inom vår koncern och till en tredje part som förvärvar hela eller delar av vår verksamhet.
I den mån som någon av dina skyldigheter eller någon begränsning av dina rättigheter enligt detta Avtal, på grund av dina rättigheter som konsument, inte är tillåten enligt lag ska de inte vara gällande gentemot dig. 
Detta Avtal ska styras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol.